ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំខែ

Date : 2013-01-03
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis
ជាផ្នែកឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សា នៅកម្ពុជាចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា ក្នុងការអនុវត្ត ​គោលនយោបាយនៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ដោយមាន សាលារៀនជាច្រើនបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាកុមារ ដែល ជួយគាំទ្រដល់សិទ្ធិកុមារឲ្យមានការចូលរួម ។ សិស្សានុសិស្ស ម្នាក់ៗអាចស្ម័គ្រចិត្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈ កម្មាធិការសិស្សសាលា និងក្រុមប្រឹក្សា និងដើម្បីជួយរៀបចំ ដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ជួយគាំទ្រអភិវឌ្ឍសាលារៀន របស់ពួកគេ ។ ជារៀងរាល់ខែ ក្រុមប្រឹក្សាតែងតែជួបគ្នាដើម្បី ពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅខែមុន និងលើកផែនការ សកម្មភាពថ្មីសម្រាប់អនុវត្តនៅខែបន្ទាប់ ។ សកម្មភាពក្រុម ប្រឹក្សាកុមារគឺជួយពួកគេឲ្យមានឳកាសដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើន ផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំ​ អន្តរបុគ្គល ជំនាញទំនាក់ទំនង ការចូល ក្នុងសហគមន៍ ការធ្វើការងារជាក្រុម និងបង្កើតជំនាញ ដោះស្រាយបញ្ហាផងដែរ ក្នុងជួយអភិវឌ្ឍសាលារៀនរបស់ ពួកគេឲ្យមានការចូលរួមពីសិស្សរួមថ្នាក់យ៉ាងសកម្ម ។

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ