ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

បច្ចុប្បន្នភាពដៃគូសហការនៃកម្មវិធីឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញនូវវិស័យអប់រំក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ (CERRP)

Date : 2021-09-13
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis
យើងវិលទៅមើលឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទសាលារៀនរបស់ពួកគេយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ថ្វីបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងល្អបំផុតក្នុងការផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយក៏ដោយ ក៏គម្លាតការសិក្សាដែលមានស្រាប់ត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមៈ លទ្ធភាពមានកំណត់ (ប្រព័ន្ធឌីជីថល) និងការប្តេជ្ញាចិត្តនៅមានកម្រិតទាប គឺជាកត្តាមិនល្អសំខាន់ពីរ។ នៅប្រទេសកម្ពុជា អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (អង្គការ ខេប) បានចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការ VVOB ដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតនេះសម្រាប់មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ជាពិសេសនៅដើមឆ្នាំ២០២១។ នៅប៉ុន្មានខែក្រោយមក យើងក៏បានចែករំលែកនូវទស្សនទានមួយចំនួនរបស់យើងជាមួយគ្នា។
(សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និងសិក្សាបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ៈ https://www.vvob.org/.../remedial-learning-cambodia-in...)

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ