ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

KAPE BUILDS EXTENDED SCHOLARSHIP NETWORK WITH RAJAMANGKHALA UNIVERSITY ISAN IN THAILAND

Date : 2018-03-28
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

The Vice President of Rajamangkhala University of Technology Isan , Assistant Professor Dr. Narong Polwong (centre in picture), joined the KAPE Director and Senior Technical Adviser at a private dinner in Kampong Cham Province to discuss extended collaboration on scholarships for Cambodian youth in Thailand. Dr. Polwong and his team are visiting Kampong Cham Province on a fact finding mission about New Generation Schools and to sign an MoU with KAPE to formalise proposed collaboration. The University will join KAPE and the Franks Family Foundation in funding scholarships for worthy Cambodian youth who complete Grade 12 at New Generation Schools starting in 2018. The University will provide free tuition and housing while the Franks Family Foundation will support expenses for food, uniforms, transportation, books, etc. This growing network of Thai universities affiliated with New Generation Schools will increase the prestige of the program and make it an attractive destination for motivated Cambodian students who wish to develop themselves.

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ