បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

សិក្ខាសាលាស្តីពីលទ្ធផលអ៊ីក្រា សៀវភៅឆ្លាត នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ