បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់សាលារៀនអ្នកជំនាន់ថ្មី និងការបង្ហាញបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងគម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ១០១៤

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ