បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

កម្មវិធីផ្សារប្រឌិតនៅសាលាគោលដៅ ក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ