បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

សកម្មភាពភ្ញៀវចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានៅសាលាអនុវត្តកំពង់ចាម

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ