បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

កម្មវិធីរាត្រីជួបជុំឪពុកម្តាយ នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៧

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ