បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

អង្គប្រជុំបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៅក្រុងព្រះសីហនុ នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែមេសា

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ