បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ពិធីសម្ភោធដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោង សាលារៀនជំនាន់ថ្មី សាលប្រជុំ និងសមិទ្ធិផលនានានៅក្នុងវិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្តិ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ