បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ភាសាអង់គ្លេស ខ្នាតតូច (ACCESS)

គោលបំណងៈ

 

 • To equip students with effective communication and critical thinking skills through meaningful interaction and cooperative learning strategies.
 • To make them discover the U.S. culture and values.
 • To prepare them for real life.

 

ប្រវត្តិកម្មវិធីៈ

 

Over 2 years, 40 students of Peus II High School, in Krouch Chhmar district, will participate in the English Access Microscholarship Program., funded by the U.S. Department of  State and implemented by KAPE (Kampuchean Action for Primary Education).

 

Access is a global scholarship program that provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged students, primarily aged 13- to 20-year olds through After-School classes and Intensive Sessions. Access students also gain an appreciation for U.S. culture and democratic values through enhancement activities.

 

The students learn strong English language skills that can lead to better jobs, educational opportunities, and gain the ability to participate in and compete for future exchanges and study in the United States.

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ:

 

 • Regular after-school lessons, to learn English through constructivist approaches
 • Intensive sessions
 • ICT to enhance language learning
 • Personal development activities
 • Community services

 

តំបន់គោលដៅ:

 

វិទ្យាល័យ សម្តេច ហ៊ុន សែន ប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

ក្រុមគោលដៅ:

 

 • 40 students from grade 8 to 10
 • Economically disadvantaged
 • Selected for their commitment and their knowledge
 • A majority of girls (80%)

 

ម្ចាស់ជំនួយ:

 

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ