បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGSTC)

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ