សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

ក្លាយជាអ្នកជំនាញផុតពីភាពក្រីក្រ

Date : 2017-09-29
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

      ឆន មួយលាង នាងមានអាយុ ២២ឆ្នាំ​មកពីខេត្តកំពង់ចាម បានរៀននៅសាលា PNC។ បច្ចុប្បន្ននេះ នាងធ្វើការជាអ្នកអភិវឌ្ឍសុសវែរនៅក្រុមហ៊ុន Flexible Solution។ នាងទទួលខុសត្រូវលើការបង្កើតប្រព័ន្ធសរសេរកូដសម្រាប់អតិថិជន។ មួយលាងបានរៀនសូត្រជាច្រើនពីកន្លែងការងាររបស់នាង ជាពិសេស របៀបប្រើការងារបច្ចេកទេសដែលបានរៀនកន្លងមក របៀបដំណើរការអាជីវកម្ម និងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។ អ្វីដែលមួយលាងពេញចិត្តបំផុតនៅកន្លែងធ្វើការគឺការទំនាក់ទំនង និងការជួយក្រុមការងាររបស់ខ្លួន៕

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ