ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ថន វ៉ាន់ដុង

សមាជិក

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែប:

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ