ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

អ្នកស្រី អ៊ុក សុធីរា

ទីប្រឹក្សាជំនាញផ្នែកយែនឌ័រ (គម្រោង TIGER)

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ ក្រុងបាត់ដំបង និងក្រុងកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ ០១២ ៧៣២ ៧៦២

អ៊ីមែលៈ sothira.ouk@kapekh.org

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/ouk.sothira

ប្រព័ន្ធស្កែប

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ