Jobs with KAPE

ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបង្គោលសម្រាប់កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថលអាស៊ាន ASEAN Digital Literacy Programme 2022

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

សេចក្តីសង្ខេបកម្មវិធី

 

ដោយផ្អែកលើការសិក្សារបស់អង្គការយូណេស្កូ ការឆ្លើយតបរបស់យុវជនចំនួន ៥៤% មិនដឹងពីរបៀបឆ្លើយតបទៅនឹងមាតិកាមិនល្អ និងមិនស្គាល់ប្រភពនៅពេលដែលពួកគេចួបប្រទះនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តាមរយៈការកំណត់សម្គាល់បន្ថែមបានឱ្យឃើញថា ការឆ្លើយតបរបស់យុវជនចំនួន ៩២% បានទទួលយកគំនិតដែលថា ចំណេះដឹងអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន អាចជួយផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់យុវជនដើម្បីការពារខ្លួនពីក្រុមអនាមិក និងក្រុមជ្រុលនិយម និងប្រឆាំងទៅនឹងការនិយាយមិនល្អនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។

 

អាស៊ានកំពុងតែចាត់វិធានការច្បាស់លាស់មួយដើម្បីការពារព័ត៌មានខុស និងព័ត៌មានមិនពិត។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានជាច្រើនដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានបានអនុម័តក្របខ័ណ្ឌ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ពីដំណឹងក្លែងក្លាយ។ អាស៊ានក៏បានដាក់ឱ្យដំណើរការអក្ខរកម្មឌីជីថលអាស៊ានរបស់ខ្លួនផងដែរ ដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែតឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទៅព័ត៌មានមិនពិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ ម៉្យាងវិញទៀត ក្នុងឆ្នាំ២០២១ អាស៊ានបានចងក្រងគោលការណ៍ណែនាំពីកម្មវិធី       បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ដែលផ្តោតលើគ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមសិក្សា គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ និងសាស្ត្រាចារ្យដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់កម្មវិធី ដើម្បីបង្កើនអក្ខរកម្មផ្នែកព័ត៌មានឌីជីថលដល់យុវជន។

 

ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ មូលនិធិ អាស៊ាន (ASEAN Foundation) ទទួលការឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាពីក្រុមហ៊ុន Google បានចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) ដើម្បីប្រតិបត្តិកម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថលអាស៊ាន (ADLP) ចាប់ពីឆ្នាំ២០២២ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។ កម្មវិធីកម្រិតតំបន់នេះ មានគោលបំណងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិត និងព័ត៌មានខុស ដោយផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអក្ខរកម្មឌីជីថលសម្រាប់យុវជន គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ អាណាព្យាបាលសិស្ស ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល។ កម្មវិធីនេះនឹងរួមបញ្ចូលផ្នែកយុទ្ធនាការពីការយល់ដឹងឱ្យកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីធានាថា សារៈសំខាន់អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន ត្រូវបានយល់កាន់តែច្បាស់ទៅដល់មនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយ និងលើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចជួយរកឃើញ និងការពារការបោកបញ្ឆោត និងដំណឹងក្លែងក្លាយពីការផ្សព្វផ្សាយ។

 

ដើម្បីសម្រេចបាននូវចំណុចនេះ មូលនិធិ អាស៊ាន (ASEAN Foundation) នឹងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការ ខេប ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូឧទ្ទេសចំនួន៨៥នាក់ ដើម្បីផ្តល់វគ្គសិក្ខាសាលា       បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានខុស ទៅដល់សហគមន៍ គ្រូបង្រៀន អ្នកអប់រំ ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងមនុស្សចាស់។

 

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរ និងមានអាយុយ៉ាងតិច ២១ឆ្នាំ នៅពេលដាក់ពាក្យ។
 • មានចំណាប់អារម្មណ៍លើអក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មាន។
 • ជានិស្សិតឆ្នាំទី៣ មកពីមុខជំនាញណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រូបង្រៀន សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាជននៅកម្រិតសហគមន៍។
 • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន (រឹតតែប្រសើរ)
 • អាចផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលទៅកាន់អ្នកទទួលផលចុងក្រោយដូចជា យុវជន គ្រូបង្រៀន ឪពុកម្តាយ ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសហគមន៍ និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល។
 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬវគ្គសិក្ខាសាលាទៅកាន់យុវជន អ្នកអប់រំ ឬ សិស្សានុសិស្ស តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងផ្ទាល់ (រឹតតែប្រសើរ)។
 • មានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកអក្ខរកម្មឌីជីថល អក្ខរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអក្ខរកម្មព័ត៌មាន (រឹតតែប្រសើរ)។

 

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖

 • បង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីកម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថលអាស៊ាន ព្រមទាំងកម្មវិធីសិក្សាអក្ខរកម្មឌីជីថល និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន។
 • ទទួលបានការចូលរួមវគ្គសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី អក្ខរកម្មឌីជីថល ចំនួន ២០ម៉ោង ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយមូលនិធិ អាស៊ាន (ASEAN Foundation) តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងផ្ទាល់។
 • ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់នៅពេលបញ្ចប់គម្រោង។
 • ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការផ្តល់វគ្គសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកទទួលផលចុងក្រោយ។
 • ទទួលបានឱកាសសម្រាប់បង្កើនទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍។

 

ផុតកំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច។

 

ចុចត្រង់នេះដើម្បីដាក់ពាក្យ!

ឬស្កែន QR កូដខាងក្រោមនេះ!

42

Preschool(s)

172

Primary Schools

110

High Schools

6

Higher Education Institutions

120,831

Students

2,806

Teachers/Directors

1,496

Stakeholders