ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

Date : 2021-03-18
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ បានធ្វើការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីពិនិត្យមើល (១) របាយការណ៍កម្មវិធីសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ ដែលគ្របដណ្ដប់លើសកម្មភាពសំខាន់ៗ សមិទ្ធផល និងបញ្ហាប្រឈម (២) របាយការណ៍អំពីការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់គុណភាពសម្រាប់សាលារៀនជំនាន់ថ្មីទាំង៦សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ (៣) ការធ្វើសាវនកម្មសាលារៀនជំនាន់ថ្មីដោយអាជ្ញាធរសាវនកម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ (៤) ការឆ្លងឯកសារទស្សនាទាននៃការពង្រីកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និង (៥) ការពិភាក្សារួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម ការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តកម្មវិធី និងការធ្វើផែនការបន្ត។

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ