ដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការ ខេប

សេចក្តីបញ្ជាក់ និងការណែនាំបង្ហាញ

 

អង្គការ ខេប បានធ្វើការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍយ៉ាងច្រើនទូលំទូលាយ ។ អង្គការ ខេប សង្ឃឹមថា ដៃគូស្ថាប័នដែលមានសក្តានុពលទាំងអស់នឹងអាចរកបានពីឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ និងការណែនាំបង្ហាញជាព័ត៌មានដូចមានភ្ជាប់ជាឯកសារ PDF ខាងក្រោម។

 

សូមទាញយកឯកសារជា (PDF): European Union

សូមទាញយកឯកសារជា (PDF): USAID                          

 

ការស្វែងរកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជា សូមទាក់ទងមកកាន់លោក ឃឺត ប្រែឌិនបើក តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិចៈ kurt@kapekh.org

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ