ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យរបស់ ខេប គឺផ្តល់លទ្ធភាពដល់កុមារ និង យុវជននូវជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតផ្អែកលើសក្តានុពលរបស់ពួកគេ តាមរយៈទទួលបានការអប់រំល្អ ។

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់អង្គការ ខេប គឺធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល សហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់កុមារ និងយុវជនរងគ្រោះក្នុងការសម្រេចបាននូវសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពតាមរយៈវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មី ។

គុណតម្លៃ

  • ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាច
  • ការសាមគ្គី
  • សេចក្តីមេតា
  • ការគោរព
  • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
  • ការកែប្រែថ្មី/ច្នៃប្រឌិតថ្មី
  • តម្លាភាព
  • ជឿជាក់

 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ