អតីតភាពគម្រោង

គម្រោងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជនតាមរយៈការអប់រំ និងការតស៊ូមតិ (EYEA)

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ