អតីតភាពគម្រោង

គម្រោងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចយុវជនតាមរយៈការអប់រំ និងការតស៊ូមតិ (EYEA)

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ