អាហារូបករណ៍

ការអន្តរាគមន៍ពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់អង្គការ ខេប គឺផ្តោតទៅលើការបង្កភាពងាយស្រួលទទួលបានការអប់រំ និងឱកាសទទួលបានការងារ៖

 

  • អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗ – ការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ទិញសម្លៀកបំពាក់ សៀវភៅសិក្សា គ្រឿងបរិក្ខា កង់ និងអាហារសម្រាប់កុមារក្រីក្រ​ ដែលមានគោលដៅចំពោះកុមារី និងកុមារាក្រីក្រមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច ដែលទម្លាប់នាពេលកន្លងមកត្រូវបានគេចាត់ទុកឱ្យនៅក្រៅការអប់រំ។

 

  • ថវិកាសម្រាប់សិស្សចូលរៀននៅសាលាគរុកោសល្យ និងសាកលវិទ្យាល័យ

 

  • ការវាយតម្លៃ ការបន្សាំ និងតម្រូវការ ដែលអាចធ្វើឱ្យកុមារពិការបានចូលសាលារៀន។

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ