អតីតភាពគម្រោង

គម្រោង បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច (CDL)

សេចក្តីពិពណ៌នាគម្រោង

 

គោលបំណងរបស់គម្រោង បណ្ណាល័យអេឡិច (CDL) គឺជាគម្រោងបង្កើនភាពងាយស្រួលនៃសម្ភារៈអំណានដែលមានគុណភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថេប្លេត និងកម្មវិធីសៀវភៅអេឡិចត្រូនិច។  

 

គម្រោង បានរួមបញ្ចូលសម្ភារៈឌីជីថលដែលមានការរៀបចំមានលក្ខណៈល្អ និងការរៀបចំបណ្ណាល័យតាមបែបបទថ្មី។ អ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅ និងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបង្កើនការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យឌីជីថលគឺជាបណ្តាញចែកចាយ  ហើយដែលអាចធ្វើឱ្យយើងអាចមើលភាសាខ្មែរតាមរយៈទម្រង់អេឡិចត្រូនិចបានច្រើន។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានចូលរួមលើកកម្ពស់ពីដៃគូក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា​ និងម្ចាស់ជំនួយ។​ ដូច្នេះ កម្មវិធីនេះនឹងអាចត្រូវពង្រីកបន្តទៀតនៅពេលអនាគត។​ 

 

អង្គការ ខេប កំពុងអនុវត្តគម្រោងនេះនៅតាមសាលាគោលដៅមួយចំនួន ដើម្បីធ្វើឱ្យផែនការអង្គការបង្ហាញពីបែបបទសិក្សាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់ខ្លួន។ 

 

ក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា អនុម័តយល់ព្រមលើវិធីសាស្រ្តនេះ ហើយអង្គការ ខេប បានកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួង និងម្ចាស់អំណោយ ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រអំពីវិធីសាស្រ្តនៃបែបបទសិក្សាតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនៅក្នុងសាលារួមគ្នា ជាពិសេស គឺសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាតាមទូរស័ព្ទដៃ។

 

ក្រុមគោលដៅ 

 

សិស្សរៀននៅថ្នាក់ទី​៤ ដល់ទី ៦ គឺជាក្រុមអ្នកទទួូលផលរបស់គម្រោងក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន៣ ក្នុងខេត្តចំនួនពីរ រួមមាន៖ ស្វាយរៀង និងកំពង់ចាម។

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ

 

  • បណ្តុះបណ្តាលនាយកសាលា គ្រូបង្វឹកអំណាន គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី ៤ ដល់ទី ៦ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី "តោះអាន"។ 
  • លើកកម្ពស់សកម្មភាពអំណាន រួមមាន៖ ក្លឹបអំណាន ការប្រកួតប្រជែងអំណានប្រចាំ៣ខែម្តង ក្នុងទិវាអំណានថ្នាក់ជាតិ រចនាសម្ព័ន្ធអំណាន Promote reading activities including reading clubs, bi-monthly reading competition, national reading day, reading structure for one hour per week.
  • Provide tablets to target schools
  • Provide e-Books and library (Let’s Read including Khmer and English) apps to target school.

 

Our Program Partners

The DLC project is funded by The Asia Foundation (TAF) 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ