បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំ - មធ្យមសិក្សា ២ (គាំទ្របច្ចេកទេស)(USE-SDP2)

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ