ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអង្គការ ខេប

ថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោង និងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

Blank

រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអង្គការ ខេប

ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២២

 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ