ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ

Date : 2021-12-14
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

នៅថ្ងៃទី១៤  ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២១ កម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាលារៀនជំនាន់ថ្មីថ្នាក់ជាតិ នៅសាលាប្រជុំសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សិ្ថតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម ឡោ ឆវណ្ណា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីពិភាក្សាអំពី៖

 

  • វឌ្ឍនភាពការអនុវត្តកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)
  • បញ្ហាប្រឈម
  • ផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២២
  • ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
  • ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី
  • ការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់គុណភាពសាលារៀន
  • ឯកសារថ្មីៗដែលបានបង្កើតដោយកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី និង
  • វិធីថ្មីដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តការបង្រៀន។

 

កិច្ចប្រជុំនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូន និងបានផ្តល់នូវលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នភាពប្រតិបតិ្តកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈម និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពអនុវត្តបន្តទៅឆ្នាំខាងមុខ។

 

#NGS #NGPRC #KAPE

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ