ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

Date : 2023-01-03
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប) បានរៀបចំពិធីចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងជាមួយលោក ដាន់ ដូណាល់សុន ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអន្តរជាតិ ដើម្បីផ្តល់សេវា និងគាំទ្រការងារបច្ចេកទេសប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌបរិបទកម្មវិធីសិក្សាក្នុងការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាហ្គេមនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការគាំទ្រការងារបច្ចេកទេស ដើម្បីលើកម្ពស់ និងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាកម្មវិធីសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនធនធានសិក្សា (TTO) និងអង្គការ ខេប ដែលជាដៃគូចូលរួមចំណែកកែទម្រង់វិស័យអប់រំជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ