ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ឃឺត ប្រ៊ែដិនប៊ែក

ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់

កម្រិតវប្បធម៌ៈ
 
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំ សកលវិទ្យាល័យ ហាវើដ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ និង
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេស ការសិក្សាពិសេស ពីសកលវិទ្យាល័យ ចច វ៉ាស៊ីងតោន ក្នុងឆ្នាំ១៩៨១
លេខទូរសព្ទដៃៈ +855 12 963 353
អ៊ីមែលៈ kurt@kapekh.org kape@kapekh.org
បណ្តាញសង្គមៈ

 
FB: www.facebook.com/kurtkape
X: https://twitter.com/kurtkape  or @kurtkape
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kurt-kape-3145763a/
តេឡេក្រាមៈ +៨៥៥ ១២ ៩៦៣ ៣៥៣

 

លោក ឃឺត ប្រ៊ែដិនប៊ែក បានធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា  ជាទីប្រឹក្សាផ្នែកអប់រំអស់រយៈពេលជាង៣០ឆ្នាំមកហើយ។ នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ គាត់ធ្វើការងារឱ្យអង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជា (ខេប)  ដែលជាអង្គការអប់រំលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដ៏ធំមួយ ដែលគាត់បានជួយបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩។ លោក ប្រ៊ែដិនប៊ែកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំ (M.Ed) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមអំពីសាលារៀនស្វយ័តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលមានកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី។ លោក ប្រ៊ែដិនប៊ែក ធ្លាប់បានធ្វើការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ រួមមាន៖ ប្រទេសឡាវ ថៃ បង់ក្លាដែស អាល់បានី ប៊ូតាន និងកម្ពុជា។

 

 

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ