ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ថន វ៉ាន់ដុង

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការិយាល័យការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការៈ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរសព្ទដៃៈ 

អ៊ីមែលៈ 

បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកៈ 

ប្រព័ន្ធស្កែប:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ