ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងសមភាពយេនឌ័រ

នៅថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការ ខេប បានចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់មន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ករណីសិក្សាអំពីឪពុកម្តាយ៖ ឪពុកម្តាយបានធ្វើឱ្យកូនស្រីផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីគម្រោងជួយ

កុមារី សេង វួចស៊ីម អាយុ៥ឆ្នាំ រស់នៅជាមួយម្តាយឈ្មោះ ឡេង សេងថៃ អាយុ៣៣ឆ្នាំ។ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិកសរុបចំនួន៦នាក់ រួមមាន៖ ជីដូនជីតា ឪពុកម្តាយ បងប្រុស និងនា ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

របៀបចូលតាមដានការសិក្សារបស់កូន

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ