ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សាលាមត្តេយ្យសិក្សាជំនាន់ថ្មីចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍រូបរាង

អង្គការ ខេប បាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច (ECED) នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មីទៅក្នុងវិស័យមត្ត ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សកម្មភាពដាំបន្លែលើទឹកតាមបច្ចេកទេសថ្មី

​           ការដាំបន្លែលើទឹកគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលដាំបន្លែដោយប្រើទឹកជំនួសដី។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើតអាជីវកម្ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី និងសកម្មភាពកម្មវិធីអប់រំ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ