ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សន្និសីទ និងពិព័រណ៌សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែមសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការ ខេប បានសហការជាមួយមូលនិធិ HEAD និង edimpact រៀបចំសន្និសីទ និងពិព័រណ៍សិក្សាស្ដីពីកម្មវិធីតម្រង់ទិសការអប់រំស្ទែម (STEM) សម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដល់សិក្ខាក ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ករណីសិក្សាអំពីឪពុកម្តាយ៖ ឪពុកម្តាយបានធ្វើឱ្យកូនស្រីផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីគម្រោងជួយ

កុមារី សេង វួចស៊ីម អាយុ៥ឆ្នាំ រស់នៅជាមួយម្តាយឈ្មោះ ឡេង សេងថៃ អាយុ៣៣ឆ្នាំ។ នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងមានសមាជិកសរុបចំនួន៦នាក់ រួមមាន៖ ជីដូនជីតា ឪពុកម្តាយ បងប្រុស និងនា ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Positive Changes of the Student Council of Pur Primary School

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ