ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅសាលាចឋមសិក្សា ចារ និងសាលាបឋមសិក្សា ស្វាយផ្អែម ខេត្តស្វាយរៀង

            គម្រោងវិធីសាស្ត្រសរុបដើម្បីពង្រឹងអំណានសម្រាប់កុមារ (TRAC III ) បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅសាលាបឋមសិក ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សកម្មភាពដាំបន្លែលើទឹកតាមបច្ចេកទេសថ្មី

​           ការដាំបន្លែលើទឹកគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលដាំបន្លែដោយប្រើទឹកជំនួសដី។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើតអាជីវកម្ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Opening New Generation School Teacher Center

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ