ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ

គម្រោងងាយស្រួលរៀន​ (E2L) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ការប្រឈមមុខចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ហេង តេងហ៊ាង គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី១០ មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សួង។ នាងមានអាយុ ១៥ឆ្នាំ និងជាកូនទី៣ ក្នុងគ្រួសារមួយមានបងប្អូន ៤នាក់។ ឪពុកម្តាយរបស់នាងប្រកបមុខរបរលក់អីវ៉ាន ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Remote teacher mentoring using the Observic platform

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ