ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិស្សចំនួន៣១នាក់ទទួលទទួលអាហារូបករណ៍ពីគម្រោង GEI

សិស្សចំនួន ៣១នាក់ ដែលមកពីវិទ្យាល័យ ល្វា​ វិទ្យាល័យ ភៀមជីកង វិទ្យាល័យ ព្រៃញ វិទ្យាល័យ ក្រូចឆ្មារ វិទ្យាល័យ ប៉ើស២ និងវិទ្យាល័យ អម្ព័រវ័ន បានទទួលអាហារូបករណ៍ជាសម្ភា ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សកម្មភាពដាំបន្លែលើទឹកតាមបច្ចេកទេសថ្មី

​           ការដាំបន្លែលើទឹកគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលដាំបន្លែដោយប្រើទឹកជំនួសដី។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើតអាជីវកម្ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

ការប្រារព្វពិធីអំណានថ្នាក់ជាតិ

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ