ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វេទិកាអប់រំស្តីពីការប្រឹក្សាអាជីពតាមរយៈត្រីវិស័យ

គម្រោងសកម្មភាពយុវជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា (ឃីឡា) បានរៀបចំវេទិកាអប់រំស្តីពីការប្រឹក្សាអាជីពតាមរយៈត្រីវិស័យ ដែលមានការចូលរួមពីលោកអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តត ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សកម្មភាពដាំបន្លែលើទឹកតាមបច្ចេកទេសថ្មី

​           ការដាំបន្លែលើទឹកគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលដាំបន្លែដោយប្រើទឹកជំនួសដី។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើតអាជីវកម្ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Opening New Generation School Teacher Center

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ