ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​គ្រូបង្គោលស្តីពី​ "ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ"​ នាថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រុងខេមរភូមិន្ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

សកម្មភាពដាំបន្លែលើទឹកតាមបច្ចេកទេសថ្មី

​           ការដាំបន្លែលើទឹកគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលដាំបន្លែដោយប្រើទឹកជំនួសដី។ ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ និងបង្កើតអាជីវកម្ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី និងសកម្មភាពកម្មវិធីអប់រំ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ