ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

ការប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា”

គម្រោង​បង្កើនភាពងាយស្រួលចូលសាលារៀនតាមរយៈការគាំទ្រពីសហគមន៍ (REACH) បានរៀបចំប្រជុំឆ្លុះបញ្ចាំងស្តីពី “តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទ្រទ្រង់សាលា” ចា ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ការផ្លាស់ប្តូរក្តីសង្ឃឹមជាវិជ្ជមាន

កញ្ញា វ៉ាន់ ស៊ូហ្វី អាយុ ២៣ឆ្នាំ ជានិស្សិតអាហារូបករណ៍គម្រោងអាហារូបករណ៍និស្សិតកម្រិតឧត្តមសិក្សា (CTSP) ឯកទេសរដ្ឋបាលសាធារណៈ ដែលនឹងគ្រោងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចុងឆ្នាំ២០ ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី និងសកម្មភាពកម្មវិធីអប់រំ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ