ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារបំណិនជីវិត” តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom)

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំខែ២០២១ គម្រោងអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារី (LSLAG) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី “ការផ្សព្វផ្សាយឯកសារបំណិនជីវិត” តាមប្រ ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ការចូលរួមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាធ្វើឱ្យបរិស្ថានសាលារៀនមានការផ្លាស់ប្តូរ

សាលាបឋមសិក្សា ឡំ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិឡំដែលជាសហគមន៍តំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជា។ ភូមិឡំស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរយ៉ាដាវ ខេត្តរតនគិរី និងមានជនជាតិចារ៉ា ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Cambodian Tertiary Scholarship Program (CTSP) Impacts

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ