ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

បច្ចុប្បន្នភាពដៃគូសហការនៃកម្មវិធីឆ្លើយតប និងស្តារឡើងវិញនូវវិស័យអប់រំក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ (CERRP)

យើងវិលទៅមើលឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទសាលារៀនរបស់ពួកគេយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។ ថ្វីបើមានកិច្ច ... បន្ថែមទៀត

ផលជះរបស់គម្រោង

ការប្រឈមមុខចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ហេង តេងហ៊ាង គឺជាសិស្សថ្នាក់ទី១០ មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន សួង។ នាងមានអាយុ ១៥ឆ្នាំ និងជាកូនទី៣ ក្នុងគ្រួសារមួយមានបងប្អូន ៤នាក់។ ឪពុកម្តាយរបស់នាងប្រកបមុខរបរលក់អីវ៉ាន ... បន្ថែមទៀត

វីដេអូ

Cambodian Tertiary Scholarship Program (CTSP) Impacts

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ