ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមូលនិធិ Oaktree បានចែករំលែក ជំនាញដល់សិស្សគម្រោងសាលារៀនដៃគូ និង សិស្ស Aflateen~

Date : 2013-09-20
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ