ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

The 2nd Virtual Cambodia International Conference on Mentoring Educators

Date : 2021-11-15
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

The New Generation Pedagogical Research Center (NGPRC) of the National Institute of Education (NIE) is organizing “The 2nd Virtual Cambodia International Conference on Mentoring Educators”, under the main theme: “Mentoring on STEAM Education”, which will be held from November 15 to 17, 2021. The conference will be held in cooperation with the Ministry of Education, Youth and Sport (MOEYS) and Kampuchea Action to Promote Education (KAPE).

 

  • The purpose of the CICME-2021 conference is to examine various mentoring modalities and opportunities designed to help K-12 educators to develop their competencies, especially in the fields of Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM).
  • Researchers, teacher trainers, school administrators, teachers, pedagogical advisors, and consultants from Asia and around the globe are invited to join us and share knowledge and experiences with our developing community. We also hope the conference might be the occasion to promote and initiate international cooperation among participants in relation to mentoring educators.
  • It is a free admission conference and you can find the conference agenda from the following link: www.tiny.cc/cicme2021program
 
Contact information:

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ