ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គតម្រង់ទិសគ្រូឧទេសមូឌុលទី២

Date : 2017-05-25
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

នៅថ្ងៃទី ២៥-២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គម្រោងស្បៀងអាហារសម្រាប់ការអប់រំ (FFE) បានរៀបចំបើកវគ្គតម្រង់ទិសដល់សិក្ខាកាមដែលអញ្ជើញមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តសៀមរាប មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តសៀមរាប សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តកំពង់ធំ និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្តកំពង់ធំ។ វគ្គតម្រង់ទិសនេះមានបំណងកសាងសមត្ថភាពសិក្ខាកាម ដែលនឹងត្រូវយកទៅបង្រៀនបន្តដល់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី១, ២, ៣ បណ្ណារក្ស អ្នកដឹកនាំក្រុមបច្ចេកទេស នាយកនិងនាយករងសាលានៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងកំពង់ធំ។ វគ្គតម្រង់ទិសនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិក្ខាកាមទទួលបានវិធីសាស្រ្តនៃបច្ចេកទេសបង្រៀនថ្មីៗ។ 

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ