ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

វគ្គបំប៉នរំឭកឡើងវិញស្តីពីការប្រើប្រាស់សៀវភៅស្តង់ដាអំណាន

Date : 2019-05-11
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៩ គម្រោងសហសាលាកម្ពុជា (USC) បានបើកវគ្គបំប៉នស្តីពីការរំឭកឡើងវិញនូវការអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីអន្តរាគមន៍ការប្រតិបត្តិស្តង់ដាអំណានក្នុងសាលារៀននីមួយៗក្នុងសាលាគោលដៅ។ វគ្គនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមក និងនាយកសាលាពីសាលាគោលដៅទាំង៤នៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវ ខេត្តរតនៈគិរី ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដានរាល់បញ្ហាផ្សេងៗអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សៀវភៅស្តង់ដាបង្រៀនសិស្ស។ កុមារនៅក្នុងសាលាគោលដៅនឹងមានការរីកចម្រើនលឿនក្នុងការសិក្សាបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួកគាត់ទទួលបានវគ្គបំប៉នសមត្ថភាពបង្រៀនបន្ថែម។

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ