ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

មណ្ឌលវប្បធម៌របស់កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (PEI)​ និងការផ្តល់អំណោយ

Date : 2013-02-28

កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (ភីអ៊ីអាយ) គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានគោលបំណង ជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនជាតិភ្នង ដែលជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ និងជនជាតិភាគតិច រស់នៅតំបន់ភ្នំជាក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធី បានយក...

Read More

សិក្ខាសាលាគម្រោងសាលារៀន ល្អប្រសើរស្តីពី​កម្មវិធីកុមារមេត្រី~

Date : 2013-02-21

គម្រោងសាលារៀនល្អប្រសើរ (អែសហ្វេស អ៊ី) គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់អង្គការខេបដែលកំពុងតែអនុវត្ត បានរៀនធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន~រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលដំបូង ដើម្បីជួយកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូនៅក្នុងសាល...

Read More

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ