ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការលើកកម្ពស់ អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់សង្គមស៊ីវិល~

Date : 2013-09-30

គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា~ (CCC) បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៧ ខែ​កញ្ញាឆ្នាំ​២០១៣ ស្ដីពី​ការ​លើក​កម្ពស់​អភិបាល​កិច្ច​ល្អសម្រាប់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​កម្ពុជា។~ ក្នុង​...

Read More

គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ~

Date : 2013-09-20

គម្រោង IBEC បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការអនុវត្តល្អ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារ ភំ្នពេញ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានអង្គការដៃគូ នាយកសាលា និង សិស្សសាលាគោលដៅ បុគ្គលិកអង្គការខេប បុគ្គលិករបស់ អង្គក...

Read More

កម្មវិធី CTSP បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី "ជណ្តើរវេទមនឆ្ពោះទៅ កាន់កាន់ជោគជ័យ"

Date : 2013-08-13

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ(CTSP)បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី "ជណ្តើរវេទមនឆ្ពោះទៅកាន់ជោគជ័យ" នៅថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ នៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលនិស្សិតអាហារូបករណ៍ចំនួន ៨០នាក់បាន ចូលរួម។ លោក ឌីន សោមេ...

Read More

ទស្សនកិច្ចសិក្សានិស្សិតគម្រោងអាហារូបករណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ (CTSP) ស្តីពីបទពិសោធន៍ថី្មៗពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា

Date : 2013-07-15

គម្រោងអាហារូបករណ៍សិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ (CTSP) បានរៀបចំ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីពិពណ៍ស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ការងារនៅស្ថាប័ន ចំនួន ៩ ដែលមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍ CTSP ចំនួន ១៥ នាក់ចូលរួមនៅ រាជធានភំ្នពេញមានរយៈព...

Read More

គម្រោង IBEC បានរៀបចំពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រស្តីពី ភាពជាមេដឹកនាំល្អ និងការគ្រប់គ្រងសាលារៀន

Date : 2013-06-27

គម្រោងកែលម្អអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា (IBEC)ដែលគាំទ្រមូលនិធិ ដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) និងបានប្រតិ បត្តិការដោយអង្គការអប់រំពិភពលោក(WE) មានកិច្ចសហការជិតស្និទជាមួយ អង្គកា...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ