ឱកាសការងារជាមួយអង្គការ ខេប

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍និស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ២០២០-២០២៤ ទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃរយៈពេល ៤ឆ្នាំ

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ