បណ្ណាល័យរូបភាពសកម្មភាព

ពិធីបើកដំណើរការគម្រោង ងាយស្រួលរៀន នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ