បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

កម្មវិធីអប់រំបញ្ចូលគ្នា (EIP)

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ