បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

កម្មវិធីត្រីវិស័យ (Trey Visay)

គោលបំណងៈ

 

ត្រីវិស័យគឺជាកម្មវីធីអេឡិចត្រូនិចមួយ ដែលអាចផ្តល់ចំណេះដឹងនិងតម្រូវការព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដល់សិស្សានុសិស្សកម្រិតវិទ្យាល័យដើម្បីបង្កើតគោលដៅអាជីពនាពេលអនាគតប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។

 

ប្រវត្តិកម្មវិធីៈ

 

ហេតុអ្វីត្រូវបង្កើតត្រីវិស័យ App នៅកម្ពុជា?

ពីរភាគបីនៃយុវជនមិនបានទទួលការប្រឹក្សាយោបល់នៅ សាលារៀន។ បុគ្គលិកជាច្រើននាក់នៅតាមសាលារៀន មិនបានដឹងថាមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅ តាមស្រុក ឫខេត្តរបស់ខ្លួន និង ៥៦% នៃយុវជនបានប្រាប់ថា ពួកគេពុំមានជនគំរូដើម្បីធ្វើ តាម។ ចំនួន ២៩% នៃយុវជននៅ ក្នុងសាលាហាក់បីដូចជាមានបំណងចង់ចំណាកស្រុក។

 

យុវជនជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកំណត់ និង ជ្រើសរើសអាជីពមួយឱ្យសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាព ឬទេព កោសល្យរបស់ពួក

គេ។ ដូច្នេះ ត្រីវិស័យ App នឹងជួយ សម្រួលដល់យុវជនក្នុងការសម្រេចចិត្ត និងជ្រើសរើសអាជីព នាពេលអនាគតរបស់ពួកគេឱ្យកាន់តែមានភាពងាយ

ស្រួល។

 

សកម្មភាពសំខាន់ៗ:

 
  • ផ្សព្វផ្សាយ
  • ការអប់រំ

 

តំបន់គោលដៅ:

ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

 

ក្រុមគោលដៅ:

 

ម្ចាស់ជំនួយ:

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ