សមិទ្ធិផលជោគជ័យ និងគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មី

មណ្ឌលសិក្សាបែបច្នៃប្រឌិតថ្មីបានធ្វើប្រវត្តិភាពគម្រោង សាលារៀនដៃគូ (BSI)

Date : 2015-01-22
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis

 

ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ អង្គការ ខេប បានទំនាក់ទំនងជាមួយមណ្ឌលសិក្សាច្នៃប្រឌិតថ្មី (CEI) អំពីលទ្ធភាពគម្រោង សាលារៀនដៃគូ (BSI) ក្នុងការបង្កើតមណ្ឌលសិក្សា។ គម្រោង BSI គឺជាគម្រោងពិសោធន៍មួយដែលបានប្រតិបត្តិដោយអង្គការ ខេប នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីស្វែងរកការអភិវឌ្ឍផ្អែកលើបទពិសោធន៍ ដែលនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូឯកជន និងរដ្ឋក្នុងវិស័យអប់រំ។ គម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងពីរបីដែលបានបង្ហាញដល់សាលារដ្ឋអំពីកម្រិតគ្រប់គ្រងបែបឯកជនមួយចំនួន ជាមធ្យោបាយបង្កើនគុណភាពអប់រំ។ មណ្ឌល CEI គឺជាអាគារដ៏ស្អាតធំមួយសម្រាប់បង្កើតគម្រោងបែបច្នៃប្រឌិតជាដៃគូសាលាឯកជន និងរដ្ឋ និងផលប្រយោជន៍គម្រោង សាលារៀនដៃគូរបស់អង្គការ ខេប ដោយត្រូវបានទទួលស្គាល់ប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាវិជ្ជមាន និងការបង្កើនសកម្មភាពគម្រោង។ 

 

ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្ថែមអំពីមណ្ឌលអប់រំច្នៃប្រឌិត (CEI) គម្រោង សាលារៀនដៃគូ សូមចុច Linkខាងក្រោម: http://educationinnovations.org/program/beacon-schools-initiative ។ គម្រោង សាលារៀនដៃគូទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការមូលនិធិ Oaktree ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ (USAID) និងអង្គការអប់រំ ពិភពលោក៕ 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

7

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ