ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក​ មេង គឹមហ៊ុន

ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

146

បឋមសិក្សា

19

មធ្យមសិក្សា

71000

សិក្សានុសិស្ស

1650

គ្រូបង្រៀន / នាយក

142000

ភាគីពាក់ព័ន្ធ