ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ថៃ ធារិទ្ធ

មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ