ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ប៉ៅឡា ម៉ាស្សា

ទីប្រឹក្សាអប់រំ

ឈ្មោះៈ ប៉ៅឡា ម៉ាស្សា

តួនាទីៈ ទីប្រឹក្សាអប់រំ

ទូរសព្ទដៃៈ +85​5​​-12 425 547

អ៊ីមែលៈ paolamassa@kapekh.org

ទំព័របណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក (FB): https://www.facebook.com/paola.massa.129

ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងស្កែប៍ (Skype): 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ