ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោកស្រី ជីល (ឃីឡា) រ៉េមើរ

ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

ឈ្មោះៈ  ជីល (ឃីឡា) រ៉េមើរ

តួនាទីៈ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស

លេខទូរសព្ទដៃ: 012​​ 959 419

អ៊ីមែល: kila.jill@kapekh.org

ទំព័របណ្តាញសង្គម​ (FB):

ប្រព័ន្ទទាក់ទាក់ស្កាយប៍ៈ Skype:

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ