ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោកស្រី ម៉ុងតេឡូ្ម ម៉ារីយ៉ា លីហ្សា

ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ២ (USE-SDP2)

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ