ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

សាលាអនុវត្តខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ ច្រើនបន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍អង្គការ ខេប

Date : 2015-02-12

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ ខេប បានស្វាគមន៍ដំណើរ ទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅសាលាអនុវត្ត ខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាសាលាគោលដៅរបស់អង្គការ ខេប ក្នុងគោល បំណងសិក្សាអំពីភាពរី...

Read More

គម្រោងសាលារៀនដៃគូផ្តល់អាហារូបករណ៍ ដល់សិស្សក្រីក្រ ៩១នាក់~

Date : 2014-12-17

អង្គការ ខេប បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រចំនួន ៩១នាក់ នាថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នៅអនុវិទ្យាល័យ អនុវត្ត ខេត្តកំពង់ចាម តាមរយៈ គម្រោងសាលារៀនដៃគូ (BSI) ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធី OakTree អូស្រ្តាលី ដើម្ប...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ