ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

មណ្ឌលវប្បធម៌របស់កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (PEI)​ និងការផ្តល់អំណោយ

Date : 2013-02-28

កម្មវិធីអប់រំជនជាតិភ្នង (ភីអ៊ីអាយ) គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានគោលបំណង ជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនជាតិភ្នង ដែលជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ និងជនជាតិភាគតិច រស់នៅតំបន់ភ្នំជាក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធី បានយក...

Read More

សិក្ខាសាលាគម្រោងសាលារៀន ល្អប្រសើរស្តីពី​កម្មវិធីកុមារមេត្រី~

Date : 2013-02-21

គម្រោងសាលារៀនល្អប្រសើរ (អែសហ្វេស អ៊ី) គឺជាគម្រោងថ្មីមួយរបស់អង្គការខេបដែលកំពុងតែអនុវត្ត បានរៀនធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន~រៀបចំបណ្តុះបណ្តាលដំបូង ដើម្បីជួយកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូនៅក្នុងសាល...

Read More

ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកុមារប្រចាំខែ

Date : 2013-01-03

ជាផ្នែកឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សា នៅកម្ពុជាចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន​ និងកីឡា ក្នុងការអនុវត្ត ​គោលនយោបាយនៃកម្មវិធីសាលាកុមារមេត្រី ដោយមាន សាលារៀនជាច្រើនបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាកុ...

Read More

ការរៀនក្នុងថ្នាក់ដោយប្រើទូរស័ព្ទ Tablets លើតុ

Date : 2013-01-03

Smartphones និង Tablets គឺជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់ប្រើក្នុងថ្នាក់រៀន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានចាប់ដំណើរការកម្មវិធីសាកល្បងដោយអង្គការ ចំនួនពីរ ដែលមានគោលបំណងបង្រៀនអនក្ខរជនតាមរយៈការរៀនដោយប្រើ ប្រាស់ឧបករណ...

Read More

Link to other Website

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

ក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

គេហទំព័រដទៃៗទៀត

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ