បច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង

គម្រោងអប់រំកុមារី (GEI)

ព័ត៌មានទូទៅ

            ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានយុវជនច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានប្រជាជនប្រមាណ ៦៥% នៃប្រជាជនសរុបមានអាយុក្រោម ៣០ឆ្នាំ និងប្រមាណ ៣៣% ដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៥ ទៅ ២៩ឆ្នាំ។ ទោះបីជាមានយុវជនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រាយុវជនតិចជាង ៣៥% បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅកម្រិតអនុវិទ្យាល័យជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយយុវជនប្រមាណ ៦% ប៉ុណ្ណោះសិក្សានៅស្ថាប័នបណ្តុះ     បណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ។ តួលេខទាំងនេះបង្ហាញថា ប្រមាណពីរភាគបីនៃយុវជនកម្ពុជាធ្វើការក្រោមអាយុកំណត់ និងគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្និន័យអប់រំបានបង្ហាញថា កុមារប្រមាណមួយភាគបីដែលមានអាយុពី ១២ ទៅ ១៥ ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យ និងពួកគាត់ភាគច្រើនបោះបង់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់កម្រិតបឋម។ ដោយសារតែកុមារចុះឈ្មោះចូលរៀនអនុវិទ្យាល័យនៅមានកម្រិតទាប ជាមួយនឹងអត្រាបោះបង់ខ្ពស់ ដែលជាហេតុផលនៃការអន្តរាគមន៍ ដើម្បីរក្សាអត្រាឆ្លងភូមិសិក្សារបស់កុមារក្នុងប្រព័ន្ធពីថ្នាក់ទី៦ ទៅទី៧។

 

            ការធ្វើចំណាកស្រុកគឺជាទំនោរចម្បងដែលយុវជនត្រូវធ្វើការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ហើយយុវជនគ្រប់ស្រទាប់ដែបានការសម្ភាស បង្ហាញថា ការចេះអានរបស់ពួកគេ អាចពិចារណាធ្វើការចំណាកស្រុកតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបាន។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ ខេប បានបង្ហាញថា យុវជនក្នុងសាលាចំនួន ២៩% ទំនងជានឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ។ ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀត អ្នកហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើល មិនបានដឹងថាសិស្សរបស់ពួកគាត់មានបំណងចំណាកស្រុក។ កម្មវិធីថ្មីឈ្មោះថា ការអរប់រំកុមារី នឹងព្យាយាមបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកអប់រំក្នុងមូលដ្ឋានពីគ្រោះថ្នាក់នៃការធ្វើ
ចំណាកស្រុកតាមរយៈលទ្ធផលស្រាវជ្រាវស្ទាបស្ទង់មតិសិស្ស។

 

គោលដៅ

គោលដៅរយៈពេលវែង៖ របស់គម្រោង ជី អុី អាយ ក្រោមការបន្តរយៈពេល៣ឆ្នាំ អាចជួយលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្មេងស្រីជួបការលំបាកប្រឈមនឹងការបោះ បង់ការសិក្សា អាចបន្តការអប់រំបញ្ចប់ការសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យ និងផ្តល់ការប្រឹក្សាពីគ្រឹះស្ថានវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឳ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅពេលបញ្ចប់គម្រោង។

 

គោលបំណងរយៈពេលខ្លី៖ ដើម្បីធានាថាក្មេងស្រីងាយរងគ្រោះចំនួន ១០០នាក់ ទទួលបានការអប់រំកម្រិតមធ្យមសិក្សារយៈពេល ៣ឆ្នាំ អាចមានជម្រើសជីវិតកាន់តែច្រើនក្នុងផែនការអនាគតរបស់ពួកគេ តាមរយៈការផ្ដល់កញ្ចប់អាហារូបករណ៍ ក៏ដូចជា៖ ភាសាអង់គ្លេស និងការប្រឹក្សាយោបល់។

 

ពេលវេលា និងក្រុមគោលដៅ

កម្មវិធីនេះមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ហើយនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែតុលាឆ្នាំ២០១៩ និងបញ្ចប់នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ។ អង្គការ ខេប នឹងអនុវត្តសកម្មភាព នៅកក្នុងអនុវិទ្យាល័យចំនួន ៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

 

 

 

 

រូបភាពសកម្មភាព

រូបភាពថតជាក្រុមក្នុងអំឡុងពិធីសម្ពោធន៍គម្រោងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ នាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ 

សិស្សស្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈទាក់ទងនឹងការបញ្ចេញគំនិតយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់។

 

សិស្សស្រីត្រូវបានផ្តល់អទិភាពដំបូងឡើងធ្វើបទបង្ហាញអំពីបើកមុខរបរ និងការគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលដែលពួកគាត់ទទួលបានពីការលក់ផលិតផល និងស្នាដៃនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សារប្រឌិត។

ខិតបណ្ណ

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ