ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ឈួន​ សារ៉ាន

ប្រធានរដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

 

កម្រិតវប្បធម៌ៈ
 

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

លេខទូរសព្ទដៃៈ ០១២ ៧៥២ ៥៥៣   |   ០៩៦ ៤៦៤ ៧៧៧៧   |  ០៩៧ ៦៩៨ ៨៤៨៤
អុីមែលៈ

saran@kapekh.org  | saran02021968@gmail.com

បណ្តាញសង្គមៈ FB: www.facebook.com/saran.chuon.90
តេឡេក្រាមៈ @chhuonsaran
https://t.me/chhuonsaran

 

លោក ឈួន សារ៉ាន បានបម្រើការងារនៅអង្គការសកម្មភាពសម្រាប់ការអប់រំ ក្នុងតួនាទីជាប្រធានរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩ មកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ពីឆ្នាំ១៩៨៦ ដល់ឆ្នាំ២០២៣ លោកក៏ជាគ្រូឧទ្ទេសនៅសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្តកំពង់ចាម។ លោកបានចូលក្នុងក្រុមការងារជាដៃគូជាមួយអង្គការ រ៉េដបាណា ទទួលបន្ទុកជាប្រធានគ្រប់គ្រងរោងពុម្ពពីឆ្នាំ១៩៩២ ដល់១៩៩៤ ហើយបានក្លាយជាបុគ្គលិករដ្ឋបាល (ពាក់កណ្តាលពេល)នៅក្នុងក្រុមការងារគម្រោងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា (CAPE) ខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦​ - ១៩៩៧។

 

លោក ឈួន សារ៉ាន បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមធ្យមសិក្សា និងមានសញ្ញាបត្រ ឌីប្លូម (Diploma) ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ១៩៨៣ - ១៩៨៤ និងប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រ គ្រូបង្រៀនកម្រិតសិក្សាទី១ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ១៩៨៤ - ១៩៨៦។ លោកបានជាប់សញ្ញាបត្រ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិក្នុងឆ្នាំសិក្សា ១៩៩០​​​ - ១៩៩១ និងជាប់សញ្ញាបត្រ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំសិក្សា​ ១៩៩១ -​ ១៩៩៦។

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

3,488

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ