ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

លោក ប៉ៅឡា ម៉ាស្សា

ទីប្រឹក្សាអប់រំ

កម្រិតវប្បធម៌ៈ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស និងការគ្រប់គ្រងវិវាទ
អ៊ីមែលៈ paolamassa@kapekh.org
តេឡេក្រាមៈ @PaolaMassa_KAPE

 

ប៉ៅឡា ម៉ាស្សា បានធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកប្រឹក្សា និងប្រឹក្សាផ្នែកអប់រំអស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ ដោយធ្វើការជាមួយ KAPE អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ។ បច្ចុប្បន្ននាងធ្វើការឱ្យអង្គការសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការអប់រំនៅកម្ពុជា ដែលជាទីភ្នាក់ងារអប់រំជាតិដ៏ធំមួយដែលគាត់បានជួយបង្កើតនៅឆ្នាំ 1999។ មុនពេលប្រទេសកម្ពុជា ប៉ាអូឡាបានធ្វើការនៅប្រទេសនេប៉ាល់ អង់ហ្គោឡា និងបូលីវី។

 

 

 

 

 

ទស្សនរបស់លោក អាល់ប៉ើត អែនស្តែៈ

មនុស្សដែលមិនដែលធ្វើខុស ជាមនុស្សដែលមិនបានសាកល្បងធ្វើអ្វីថ្មីនោះទេ 

42

មត្តេយ្យសិក្សា

172

បឋមសិក្សា

110

មធ្យមសិក្សា

6

ឧត្តមសិក្សា

120,831

សិស្សានុសិស្ស

2,806

គ្រូបង្រៀន / នាយក

1,496

ភាគីពាក់ព័ន្ធ