ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការ ខេប

ឯកឧត្តម ឆាយ ទីប៉ា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កម្រិតវប្បធម៌ៈ

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

លេខទូរសព្ទៈ

 

 

០១៧ ៧០៧ ៩៩៩

០៦០ ៧០៧ ៩៩៩

០១២ ៤៦៦ ៤៥៥

អ៊ីមែលៈ

 

បណ្តាញសង្គមៈ

 

ប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមៈ

+855 12 466 455 (Typa Chhay)                                                                  

ប្រព័ន្ធស្កាយៈ

 

 

 

ឯកឧត្តម ឆាយ ទីប៉ា ធ្លាប់ធ្វើជានាយកវិទ្យាល័យសម្តេចហ៊ុន សែនប៉ើស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។​ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្តមបានចូលនិវត្តន៍ហើយ និងបានធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

 

 

 

អ្វីៗដែលខ្នួនឯងមាន មិនដូចជាអ្វីៗដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនមាននោះទេ។

117

មត្តេយ្យសិក្សា

178

បឋមសិក្សា

207

មធ្យមសិក្សា

2

ឧត្តមសិក្សា

163,072

សិស្សានុសិស្ស

4,487

គ្រូបង្រៀន / នាយក

5,362

ភាគីពាក់ព័ន្ធ